กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สยป.


กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พัฒนา Electronic Form
สำหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในกรอกข้อมูล
ซึ่งผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดลงใบแบบฟอร์ม pdf ได้โดยตรง

  โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้ง..
   1. Adobe Acrobat Reader 7.0.10 และ Thai Support (ภาษาไทยสำหรับ Adobe Acrobat Reader for 7.0.10)
   หรือ 2. Adobe Acrobat Reader 9.0

  แบบฟอร์มต่าง ๆ

  - แบบฟอร์มขอ IP Address เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนกลางกรุงเทพมหานคร
  - คำขอใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร


  - 1. ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเมล์กรุงเทพมหานคร
  - 2. แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
  - 3. แบบใบลาพักผ่อน
  - 4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล[กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์]
  - 5. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  - 6. ใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
  - 7. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
  - 8. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
  - 9. แบบใบลาอุปสมบท
  - 10. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  - 11. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  - 12. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่ล่าสุด!)
  -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่ล่าสุด!)
  - 13. แบบฟอร์ขอรหัสผู้ใช้ (ระบบจัดเก็บเอกสาร)

   13.1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
   13.2 ฝ่ายรายได้
   13.3 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
   13.4 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
   13.5 ฝ่ายปกครอง
   13.6 ฝ่ายทะเบียน
   13.7 ฝ่ายการศึกษา
   13.8 ฝ่ายการคลัง
   13.9 ฝ่ายโยธา
   13.10 ฝ่ายเทศกิจ

"B