กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สยป.-กรณีไม่สามารถใช้งาน Linkage ได้เนื่องจากเป็นหน้าจอสีขาว ให้ดำเนินการการตามค คู่มือ PDF นี้

-กรณีใช้ Window 7 แล้วไม่เห็นอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร Feitian ให้ Download Driver Feitian นี้

"B