กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สยป.
ผู้ใช้ระบบ Linkage Center กรุงเทพมหานคร ต้อง Update Libraby ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 หากไม่ update จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไฟล์ Library หมดอายุ


ไฟล์ Update Library สำหรับผู้ที่ Update จากหน้า Web Site : http://lkbmawb.bma.go.th/ ไมผ่าน
- สำหรับ Microsoft Windows รุ่น 64 บิต
- สำหรับ Microsoft Windows รุ่น 32 บิต

- Update Agent BMA Version 1.13.0


Step การติดตั้ง Linkage Center กรุงเทพมหานคร

"B